عضو محترم انجمن 

سلام، لطفاً در صورت تمايل در جلسه‌ي ميز استاني آذربايجان شركت فرماييد.

 

با احترام

دبیرخانه انجمن

 پیوست