درخواست ارسال نظرات و پيشنهادات در اسرع وقت براي ارائه به اتاق بازرگاني صنایع و معادن و کشاورزی آذربایجانشرقی - تبریز (فوری)

 پیوست